Vernisáž Martina Knuta

Dovolte nám, abychom vás pozvali na vernisáž slovenského malíře Martina Knuta, která se uskuteční v 19 hodin v naší galerii 12. 10. 2018, a která tak slavnostně zahájí naši novou sezónu 2018/2019.

Tentokráte tak chceme učinit slovy Richarda Gragora, který zná Martina Knuta a jeho tvorbu na velice osobní úrovni, což mu umožňuje ji nahlédnout z bližší perspektivy. Richard Gregor vám tak velmi nenuceně otevírá dveře k dílu současného umělce, jehož tvorba je více než aktuální, neboť zcela intuitivně a přirozeně upozorňuje na problematiky dnešní doby, otázky morálky a osobních sporů.

„Pelhřimovská výstava, pôvodne pripravená pre Mestskú galériu Rimavská Sobota je výbornou príležitosťou na sústredené zamyslenie sa nad maliarskou tvorbou Martina Knuta — autora, pohybujúceho sa mimo hlavných trajektórií umeleckých trendov hosťujú galérie, ktoré sú v istom zmysle okrajovými „pútnickými" miestami s veľkým potenciálom nerušenej kontemplácie a pracovnej kreativity nesprevádzanej výraznejším stresom prísneho oka kritiky. Výstavy preto ponímame ako inštalácie in situ, celá ich štruktúra vzniká ako výsledok diskusie priamo na mieste.".

Výstavu (ergo prenesene tvorbu) sme rozdelili na dve časti. Prvá je introspektívna alebo autobiografická — na každom obraze je prítomná iba jedna postava, ktorá samostatne čelí už zmieňovanej moralistickej situácii, či dileme. Konkrétna situácia je naznačená názvom diela, ktorý spravidla presahuje štandardnú dĺžku titulkov, no i napriek výpravnosti si ponecháva právo na otvorený koniec — nedopovedáva.

Druhá časť prezentuje rôzne štádiá dialógov alebo konštelácii (spravidla) dvojíc, čím sa hraničnosť či apelatívnosť situácií na prvý pohľad trochu zjemňuje, no výtvarných narážok na moderné umenie (tiež podané ako svojho druhu situácie) tu nájdeme viac, než v prvom okruhu. Na druhej strane, moralita oboch skupín má rovnakú existenciálnu hodnotu — dvojice majú tendenciu zvýrazniť príbehovú tragickosť, sólo postavy zas vedia byť vo svojej izolovanosti mrazivo hravé.

Napriek všetkému existuje medzi pomenovaniami diel a obrazmi, ku ktorým divák predsa len pristupuje ako k prvým, určité napätie. Musíme si zvyknúť na poetiku autora, ktorý obsahy svojich malieb názvami vo veľkom počte prípadov pritvrdzuje, zostruje. Knut disponuje značnou zásobou bonmotov, priebežne si ich zaznamenáva do poznámkových blokov. Práve za pomoci sekvencií či celých viet zo svojich notesov, pripomínajúcich zvláštnu (strohosťou jazyka v podstate civilnú) poéziu, volí a upravuje názvy svojich diel. Tým sa intencia obrazov ešte rozširuje, alebo čiastočne zovšeobecňuje v duchu širšej autorskej filozofie. Cez kontexty množstva záznamov v denníkoch sú všetky vlastne prepojené, čím sa aj výstava, ktorá prináša širokú škálu rôznych prístupov javí ako homogénna."

Richard Gregor

Dub Gallery na facebooku
YouTubeInstagram